Ông. Trần Đăng Tường
Tổng Giám đốc
Bà. Trần Yến Linh
Giám đốc quan hệ công chúng
Ông. Chin Kooi Quah
P. Tổng Giám Đốc
Ông. Nguyễn Anh Phong
Cố vấn kỹ thuật